Skip to main content

What is the marketing plan to grow customer lifetime value ?

As the marketing manager, how do you make a marketing plan to grow customer lifetime value ?

Here is my suggestions for  you. Example you are working in the retail industry, your goal is increasing customer lifetime value (CLV) to drive business growth. Here are some potential marketing strategies and tactics that can be used to achieve this objective:

1. Collecting Data:

The first step towards building a successful marketing plan in the retail industry is to collect customer data. The data can be in the form of customer feedback, purchase history, customer preferences, demographics, and more. This information helps retailers understand the needs of their customers and how to meet their expectations.

In the LEO CDP system, you can collect all data in customer journey.


2. Customer segmentation: 

Identify different customer segments based on demographics, behavior, and preferences.

In LEO CDP, you can create any segments you want, just go to Segment Management,


After that, click New Segment, set some Data Query Rules


3. Personalization: 

Offer personalized experiences to customers based on their past purchase history, browsing behavior, and preferences. This can include customized recommendations, targeted promotions, and personalized communication across channels.

In every segment of LEO CDP, you can create personalized product recommendation.



4. Loyalty Programs: 

Implement a loyalty program that incentivizes customers to make repeat purchases. This can include exclusive discounts, early access to new products, and rewards points that can be redeemed for future purchases.

5. Retargeting and Remarketing: 

Use retargeting and remarketing strategies to reach customers who have shown interest in your products but haven't made a purchase yet. This can include display ads, email campaigns, social media promotions, and targeted search engine results pages.

6. Customer Service: 

Provide exceptional customer service to ensure that customers have positive experiences with your brand. This can include prompt responses to inquiries, easy returns and exchanges, and personalized assistance during the buying process.

7. Social Media: 

Engage with customers on social media platforms to build brand loyalty and increase engagement. This can include creating engaging content, running contests and giveaways, and responding to customer comments and inquiries in a timely and professional manner.

8. Cross-selling and Upselling: 

Offer complementary products and services to customers, encouraging them to upgrade or add to their existing purchase. This can include product recommendations, bundle deals, and special offers.

9. Email Marketing: 

Use email marketing to keep customers engaged with your brand and promote new products, special offers, and exclusive content. This can include personalized newsletters, exclusive promotions, and targeted email campaigns.

By implementing these strategies and tactics, you can increase customer lifetime value and drive business growth in the retail industry.

Popular posts from this blog

Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng (Customer Data Platforms - CDP) là gì? - Một cách giải thích đơn giản Ngày nay, Thu nhập dữ liệu khách hàng là một trong những hoạt động “sót còn” để phát triển doanh nghiệp. Do đó, để giúp doanh nghiệp giải đáp bài toán phức tạp liên quan đến vấn đề này, một giải pháp mới được hình thành: Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform - CDP). Vậy chính xác nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) là gì? Không cần sử dụng các biệt ngữ phần mềm và thuật ngữ kỹ thuật, chúng ta có thể hiểu đơn giản Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng như sau: 1, Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là gì? “ A Customer Data Platform is a packaged software that consolidates customer data from multiple sources and creates a persistent, unified and real-time customer database easily accessible by other systems. ” Có thể dịch đơn giản như sau: “Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là một loại phần mềm tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng liên tục, thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ
Leo CDP System Architecture  Server requirements must have Internet and have the installed Linux operating system  If you have from 100,000 to 1 million profiles Need 5 servers: 1) Data Observer: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk) 2) Database: 1 server (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk) 3) Data Processor: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk) 4) Admin Dashboard: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk) If you have from  1 million to 2 million profiles Need  10 servers: 1) Data Observer: 4 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk) 2) Database: 2 servers (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk) 3) Data Processor: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk) 4) Admin Dashboard: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk) F.A.Q. in Vietnamese: 1. LEO CDP có giá bao nhiêu, mua như thế nào ? Miễn phí  cho mọi mục đích Ghi chú: 1. Profile là một data record các thông tin cá nhân và dữ liệu hành vi của khách hàng Định danh một profile bằng email hoặc số điện thoại hoặc số
Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDPs) sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong những năm tới. Quy mô thị trường nền tảng dữ liệu khách hàng sẽ tăng từ 3,5 tỷ USD vào năm 2021 lên 15,3 tỷ USD vào năm 2026, với Tốc độ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR) là 34,6% trong giai đoạn dự báo. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/customer-data-platform-market-94223554.html Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng đầu tiên vào năm 2013 để mô tả chung một số loại hệ thống tiếp thị có chung khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, nhưng vẫn có một số quan niệm sai lầm về Nền tảng dữ liệu khách hàng là gì.  Do đó, chúng ta sẽ làm rõ 9 quan điểm sai lầm về CDP ngay bên dưới bên dưới 1) CDP giống như một CRM ? Mặc dù phần mềm CDP và CRM có một vài điểm tương đồng nhưng xét về mục đích và chức năng chính thì chúng có sự khác biệt rõ ràng. CRM lưu trữ dữ liệu của những khách hàng đã từng tương tác với doanh nghiệp trước đó. Đó có thể là dữ liệu về khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại,