Skip to main content

CDP Training Course

 


In this LEO CDP Specialty course, students will learn about the LEO CDP framework, including how to unify customer data with pre-built connectors, predict customer intent with rich segmentation, and maintain control of customer data. 
This course begins with importing and transforming your customer data and culminates with extending your customer data platform solution into the LEO CDP


Customer Data Platform Course Benefits

 1. Clean, transform, and ingest data into LEO CDP

 2. Create a unified customer profile

 3. Work with Customer 360 Profile insights

 4. Enrich data and predictions

 5. Set up and manage external connections

 6. Administer and monitor Customer Insights


Prerequisites:

 1. Knowledge about Linux, Dev-Ops and Cloud Computing

 2. Digital Business and Internet

 3. Basic Knowledge about HTML, CSS and JavaScript

 4. Core Digital Marketing Mindset

 5. Knowledge about Data Analytics

 6. Understanding how to create a comprehensive Customer Journey Map


Who should attend?

Customer Data Platform specialists implement solutions with 3 purposes:
 • Provide insight into customer profiles
 • Track engagement activities to help improve customer experiences
 • Increase customer retention

Module 1: Get started with LEO CDP

In this module, you will learn to:

 1. Describe the value of a customer data platform

 2. Describe the functionality of LEO CDP and system architecture 

 3. Administer environments and users in LEO CDP

Lab: Setup and verify environment


Module 2: Ingest data into LEO CDP

In this module, you will learn to:

 1. Perform data transformation and import data using CSV Data File 

 2. Connect to LEO Profile API  and Common Data Model sources

 3. Set up scheduling job for data refreshes and data importing automation

Lab: Ingest data from CSV and LEO Profile API


Module 3: Create a unified customer profile in LEO CDP

In this module, you will learn to:

 1. Map data, including using intelligent mapping, primary keys, and attribute types

 2. Match data, including specifying order, rules, conditions, and de-duplication

 3. Merge data using system recommendations or manually

 4. Configure search and filter indexes

 5. Search for customers

Lab: Unify the data


Module 4: Work with LEO CDP

In this module, you will learn to:

 1. Explore Customer 360 Analytics

 2. Define activities and event metrics

 3. Define event scoring model

 4. Manage segments and get suggested segments

Lab: Work with event activities

Lab: Define event metrics

Lab: Create segments


Module 5: Enrich data and predictions with LEO Machine Learning Templates

In this module, you will learn to:

 1. Identify the different options for data enrichment

 2. Enrich customer data with machine learning templates

 3. Predict what the customer will most likely buy using LEO Personalization Engine

 4. Use machine learning models

 5. Describe responsible AI principles

Lab: Create a Customer Personalization Model

Lab: Deploy Product Recommendation in website

Lab: Enrich data with natural language processing analytics and third-party data platforms


Module 6: Manage external connections with Customer Data Platform

In this module, you will learn to:

 1. Export Customer Insights data

 2. Surface Customer Insights data in LEO CDP

 3. Use Customer Insights and Visualization with Jupyter Notebook and Looker Studio

 4. Use Customer Insights with Google Big Query and Data Looker

 5. Understand use cases for Customer Insights APIs

Lab: Extend with the LEO Data Connector

Lab: Extend with the LEO CDP apps


Popular posts from this blog

Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng (Customer Data Platforms - CDP) là gì? - Một cách giải thích đơn giản Ngày nay, Thu nhập dữ liệu khách hàng là một trong những hoạt động “sót còn” để phát triển doanh nghiệp. Do đó, để giúp doanh nghiệp giải đáp bài toán phức tạp liên quan đến vấn đề này, một giải pháp mới được hình thành: Nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform - CDP). Vậy chính xác nền tảng dữ liệu khách hàng (CDP) là gì? Không cần sử dụng các biệt ngữ phần mềm và thuật ngữ kỹ thuật, chúng ta có thể hiểu đơn giản Nền tảng Dữ Liệu Khách Hàng như sau: 1, Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là gì? “ A Customer Data Platform is a packaged software that consolidates customer data from multiple sources and creates a persistent, unified and real-time customer database easily accessible by other systems. ” Có thể dịch đơn giản như sau: “Nền Tảng Dữ Liệu Khách Hàng (CDP) là một loại phần mềm tạo ra một cơ sở dữ liệu khách hàng liên tục, thống nhất, bền vững có thể truy cập được từ các hệ
Leo CDP System Architecture  Server requirements must have Internet and have the installed Linux operating system  If you have from 100,000 to 1 million profiles Need 5 servers: 1) Data Observer: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk) 2) Database: 1 server (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk) 3) Data Processor: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk) 4) Admin Dashboard: 1 server (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk) If you have from  1 million to 2 million profiles Need  10 servers: 1) Data Observer: 4 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 20 GB SSD disk) 2) Database: 2 servers (8 CPUs, 16 GB RAM, 500 GB SSD disk) 3) Data Processor: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 120 GB SSD disk) 4) Admin Dashboard: 2 servers (4 CPUs, 8 GB RAM, 40 GB SSD disk) F.A.Q. in Vietnamese: 1. LEO CDP có giá bao nhiêu, mua như thế nào ? Miễn phí  cho mọi mục đích Ghi chú: 1. Profile là một data record các thông tin cá nhân và dữ liệu hành vi của khách hàng Định danh một profile bằng email hoặc số điện thoại hoặc số
Nền tảng dữ liệu khách hàng (CDPs) sẽ ngày càng trở nên quan trọng trong những năm tới. Quy mô thị trường nền tảng dữ liệu khách hàng sẽ tăng từ 3,5 tỷ USD vào năm 2021 lên 15,3 tỷ USD vào năm 2026, với Tốc độ tăng trưởng hàng năm tổng hợp (CAGR) là 34,6% trong giai đoạn dự báo. https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/customer-data-platform-market-94223554.html Mặc dù thuật ngữ này được sử dụng đầu tiên vào năm 2013 để mô tả chung một số loại hệ thống tiếp thị có chung khả năng xây dựng cơ sở dữ liệu khách hàng thống nhất, nhưng vẫn có một số quan niệm sai lầm về Nền tảng dữ liệu khách hàng là gì.  Do đó, chúng ta sẽ làm rõ 9 quan điểm sai lầm về CDP ngay bên dưới bên dưới 1) CDP giống như một CRM ? Mặc dù phần mềm CDP và CRM có một vài điểm tương đồng nhưng xét về mục đích và chức năng chính thì chúng có sự khác biệt rõ ràng. CRM lưu trữ dữ liệu của những khách hàng đã từng tương tác với doanh nghiệp trước đó. Đó có thể là dữ liệu về khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện tại,